Principal

Karan Shrestha

Teacher

Raman Fadera

Advisor

Mahesh shrestha